Vakman Login

Algemene Voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden

  1. klusserie.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Dit zal altijd geschieden door middel van het plaatsen van nieuwe, aangepaste algemene voorwaarden op de website. Wijzigingen treden direct na bekendmaking/ plaatsing in werking. Van deze nieuwe algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst wordt ondertekend door uzelf alsmede klusserie.nl
 2. Begrippen

  1. klusserie.nl heeft twee soorten gebruikers, te weten opdrachtgevers, ook genoemd opdrachtaanvragers en opdrachtnemers ook genoemd vakmannen. Beide kunnen worden aangeduid als gebruiker, indien de context duidelijk maakt om welk soort gebruiker het gaat.
  2. Vakmannen kunnen reageren op opdrachten die hun worden toe gestuurd. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden, een bericht of een offerte aan opdrachtgever. Beide worden beschouwd en aangeduid als een reactie op een opdracht.
  3. Een aanvraag die op klusserie.nl wordt geplaatst wordt pas daadwerkelijk opdracht zodra de opdrachtgever akkoord gaat met een reactie van een van de vakmannen die hebben gereageerd op de aanvraag.
 3. Voorwaarden van het gebruik van klusserie.nl

  1. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor bedrijven of andere rechtspersonen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten.
  2. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen dan wel rechtspersonen van wie het account tijdelijk dan wel definitief is geblokkeerd.
  3. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden die klusserie.nl stelt, maak dan geen gebruik van deze site.
  4. klusserie.nl behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden.
  5. Het plaatsen van aanvragen op klusserie.nl is gratis voor opdrachtgevers.
  6. Inschrijven en ontvangen van opdrachten is gratis voor de vakmannen.
  7. Het plaatsen van aanvragen op klusserie.nl is zowel mogelijk voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Zij kunnen gratis een klus plaatsen met als doel het vinden van een bedrijf voor het uitvoeren van werkzaamheden in en om huis en/of tuin.
 4. Abonnementen (uitsluitend voor de vakmannen)

  1. Vakmannen met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en zich hebben ingeschreven bij klusserie.nl kunnen reageren op de via klusserie.nl aangeboden opdrachten.
  2. klusserie.nl is gratis, dus ook voor de vakmannen, mocht het nodig zijn om Klusserie actief te houden, kan er ten alle tijden een abonnementsvorm worden vast gesteld. De kosten van een abonnement zullen altijd minimaal zijn en blijven.
  3. klusserie.nl behoudt zich het recht voor de beschikbare abonnementsvormen en -tarieven op ieder moment te kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zijn direct van kracht voor nieuwe inschrijvers.
  4. Vakmannen die zijn in geschreven of houders van een bestaand abonnement worden van tariefwijzigingen via email op de hoogte gebracht.
  5. Een abonnement word aan gegaan voor onbepaalde tijd, en loopt door tot het einde van de betaalde periode, restitutie van vooruit betaald abonnementsgeld is nooit mogelijk.
  6. Het abonnement kan op elke willekeurige datum worden gestart.
  7. De opzeg termijn van een abonnement is 1 (één) maand.
  8. Vakmannen kunnen op ieder gewenst moment het abonnement of inschrijving opzeggen, opzeggen kan op elk moment in het jaar, echter een abonnement loopt altijd door tot de einde van de door de vakman betaalde periode.
  9. Opzeggen van een abonnement kan alleen door middel van een e-mailbericht te sturen naar service@klusserie.nl.
  10. Een opzegging van een abonnement wordt door deze klantenservice altijd bevestigd op het door gebruiker verstrekte e-mailadres.
  11. Bij reclames over opzeggingen dient gebruiker een bevestigingsbericht te kunnen overleggen. Ontvangt u derhalve geen bevestiging van uw opzegging, controleer de “junkmail” en controleer het spamfilter, neem daarna, indien er geen bevestiging is ontvangen, hierover dan direct contact op met onze klantenservice.
  12. Het door de gebruiker beëindigde abonnement loopt aan het einde van de reeds betaalde periode af.
  13. Klusserie.nl behoudt zich te allen tijden het recht voor een gebruikersaccount te blokkeren. Indien dit het geval is, is daarvoor een gegronde reden en bestaat er geen recht op restitutie van abonnementsgelden.
 5. Tarieven en betaling

  1. klusserie.nl behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking na bekendmaking op onze website en worden per email gecommuniceerd aan onze gebruikers.
  2. Facturen worden door klusserie.nl op aanvraag verstuurd per email, in de vorm van een pdf bestand. Voor Uw administratie kunt u deze factuur afdrukken.
  3. Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in Euro. U blijft als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze diensten en onze website.
  4. De door u aan klusserie.nl verschuldigde bedragen worden bij vooruitbetaling door u voldaan. Betalingen via de door de site beschikbaar gestelde mogelijkheden ( ideal ) hebben de voorkeur.
  5. Bij openstaande facturen wordt het abonnement per ommegaande geblokkeerd en ontvangt U geen opdrachten tot het moment dat alle facturen zijn voldaan.
  6. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die zijn opgelegd door de staat der Nederlanden of van welke staat waaronder u ressorteert dan ook.
  7. Alle bedragen genoemd op klusserie.nl zijn excl. BTW
 6. Zaken doen via klusserie.nl

  1. klusserie.nl biedt particuliere en zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten.
  2. klusserie.nl bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer.
  3. klusserie.nl is derhalve uitsluitend te beschouwen als een platform.
  4. Het reageren op een aanvraag mag uitsluitend plaatsvinden door bedrijven die een abonnement hebben en met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  5. klusserie.nl is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door partijen die van klusserie.nl gebruik maken worden geleverd en aanvaard.
  6. Het is voor klusserie.nl niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Om die reden hebben wij een verplicht criterium binnen het invulformulier gesteld voor de opdrachtnemers, dit is het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK nr.).
  7. klusserie.nl behoudt zich het recht voor om gebruikers die, naar oordeel van klusserie.nl, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot de diensten van klusserie.nl te ontzeggen.
  8. Eventuele geschillen dienen te worden opgelost op zodanige wijze dat de goede naam van klusserie.nl niet in het geding komt.
  9. Klusserie.nl is gevrijwaard van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met onderlinge geschillen.
  10. Klusserie.nl controleert de gegevens die door gebruikers worden verschaft en offertes en berichten die via onze website worden verstuurd en dus beschikbaar zijn via ons systeem uitsluitend steekproefsgewijs. Het is mogelijk dat input van een andere gebruiker onnauwkeurig of zelfs beledigend, schadelijk of bedrieglijk is, meld dit aan ons!!
  11. Klusserie.nl verzoekt u voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig zaken te doen wanneer u gebruik maakt van klusserie.nl. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met een valse identiteit.
 7. Plaatsen van opdrachten, reageren en het sluiten van deals

  U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door klusserie.nl aangeboden dienstverlening.

 8. Accepteren voorwaarden

  1. Door het inschrijven als vakman of aanvrager van een opdracht bij klusserie.nl en/of het plaatsen van een opdracht op klusserie.nl dan wel te reageren op een opdracht stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van klusserie.nl.
  2. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving. Het uitbrengen van een offerte wordt beschouwd als een reactie op een opdracht.
 9. Selectie en status van een offerte

  1. De opdrachtplaatser is niet verplicht zaken te doen met het bedrijf dat de laagste offerte uitbrengt of welk ander bedrijf dan ook dat reageert op zijn/haar opdracht.
  2. De opdrachtplaatser houdt het recht zelf een selectie toe te passen met wie en of hij/zij zaken wil doen.
  3. Een offerte op klusserie.nl heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer.
  4. De overeenkomst is bindend wanneer de opdrachtplaatser van de opdracht een offerte schriftelijk of per e-mail bevestigd bij de gekozen vakman.
  5. Vakmannen dienen zich te overtuigen van de in de opdracht gegeven informatie, eventueel op locatie te gaan kijken, alvorens een offerte uit te brengen.
  6. Een offerte is onomkeerbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever zijn/haar opdracht wezenlijk verandert of wanneer een evidente fout werd gemaakt in de omschrijving van de opdracht.
 10. Communicatie

  1. Communicatie, betrekking hebbende op een opdracht die op klusserie.nl wordt aangeboden, dient bij voorkeur te worden gevoerd via de daarvoor door klusserie.nl bestemde kanalen, dat wil zeggen via www.klusserie.nl.
  2. Eventuele mondelinge communicatie betreffende de opdracht is toegestaan, doch dient bij voorkeur op www.klusserie.nl te worden bevestigd.
  3. Het versturen van mededelingen die er op gericht zijn de communicatie buiten klusserie.nl om te laten verlopen is niet wenselijk.
  4. klusserie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het mogelijkerwijs verloren raken van gegevens van opdrachten van betreffende partijen.
  5. Klusserie.nl biedt support middels het email-adres: service@klusserie.nl en het telefoonnummer: 0774721793
  6. Adres: Orwellstraat 19, Postcode: 5924XB, Plaats: Venlo
 11. Persoonlijk contact en het maken van afspraken

  1. Wanneer de aard van de opdracht dit aannemelijk maakt dan wel vereist, bijvoorbeeld om het werk op te nemen of de locatie te bekijken, is het logisch dat de opdrachtnemer een afspraak maakt met opdrachtgever.
  2. Hetgeen tijdens de afspraak of op enig ander moment buiten klusserie.nl om overeengekomen wordt en relevant is voor de opdracht(en) en/of de te sluiten transactie(s), dient dit bij voorkeur te worden bevestigd.
 12. Sluiten van een overeenkomst (deal)

  1. Het is verstandig afspraken die voort vloeien uit mondeling contact te bevestigen.
  2. Een gesloten overeenkomst dient vóór aanvang van de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd
  3. Zo kan het uitgevoerde werk mogelijk in het kader van een steekproefkeuring worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige.
  4. Bij een volledig dossier kan dit zo nodig worden gebruikt voor een externe geschillenregeling, klusserie.nl is hier nooit een partij in.
 13. Looptijd van de opdracht

  1. Een geplaatste opdracht staat standaard twee weken open voor reacties.
  2. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid zijn opdracht te verwijderen zonder opgave van reden.
  3. Ook kan opdrachtgever desgewenst de reactietermijn verlengen.
  4. Een opdracht kan door klusserie.nl worden verwijderd, indien deze strijdig is met de doelstellingen van klusserie.nl, een onvoldoende duidelijke omschrijving heeft of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving.
  5. Wanneer klusserie.nl uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 14. Niet conforme advertenties

  1. klusserie.nl is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op klusserie.nl weergegeven categorieën.
  2. Het plaatsen van promotionele advertenties, opdrachten die niet stroken met de doelstellingen van klusserie.nl of anderszins een goede gang van zaken op klusserie.nl hinderen zijn niet toegestaan.
  3. Dergelijke opdrachten kunnen door klusserie.nl zonder nader bericht worden verwijderd.
  4. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend bij klusserie.nl.
 15. Blokkade account

  1. Ter bescherming van klusserie.nl en haar gebruikers behoudt klusserie.nl zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren.
  2. klusserie.nl is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd.
  3. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten en reacties behorende bij het betreffende abonnement.
  4. klusserie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een blokkade.
  5. Blokkade van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.
 16. Uitvoering van de opdracht

  1. De via klusserie.nl verkregen opdracht dient door de vakman die door opdrachtgever is geselecteerd zelf te worden uitgevoerd.
  2. Bepalend is hierbij het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de opdrachtnemer en een geldig abonnement bij klusserie.nl
  3. Het doorspelen van opdrachten aan andere bedrijven, al dan niet ingeschreven bij klusserie.nl, is niet toegestaan.
  4. Deze bepaling houdt tevens in dat de opdrachtnemer zelf alle verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de opdracht.
  5. Het doorspelen en/of verhandelen van opdrachten die via klusserie.nl worden aangeboden is niet toegestaan.
 17. Fraude

  1. Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan klusserie.nl uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als klusserie.nl u ervan verdenkt dat u zich bezighoudt met frauduleuze activiteiten op klusserie.nl, activiteiten die de goede gang van zaken op klusserie.nl hinderen of de regels zoals die door klusserie.nl zijn bepaald frustreren en/of overtreden.
  2. klusserie.nl behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven bij verdenking van frauduleuze activiteiten openbaar te maken op www.klusserie.nl.
  3. Maatregelen dienen uitsluitend om de kwaliteit van klusserie.nl te kunnen waarborgen en om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te beschermen tegen malafide praktijken.
 18. Spam

  1. Berichten via klusserie.nl die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn voor reclame doeleinden, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam en worden verwijderd.
  2. Het versturen van spam via klusserie.nl is niet toegestaan.
  3. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door klusserie.nl worden geblokkeerd.
 19. De input

  1. Onder ‘De input’ wordt verstaan: alle informatie die gebruikers aan klusserie.nl of aan andere gebruikers verschaffen bij het gebruik van klusserie.nl.
  2. De gebruiker is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor de input die door gebruiker wordt geplaatst op klusserie.nl.
 20. De input

  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden en regels:

  1. Dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
  2. Mag niet frauduleus zijn.
  3. Mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten of het aanbieden van frauduleuze diensten.
  4. Mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij.
  5. Mag geen geldende wet of andere regelgeving overtreden.
  6. Mag niet onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn.
  7. Mag niet obsceen zijn.
  8. Mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden of besmetten met virussen.
  9. Mag geen aansprakelijkheid voor klusserie.nl teweegbrengen of verlies veroorzaken.
  10. Mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn, benoemd in de algemene voorwaarden van klusserie.nl
  11. Verder mag u geen enkel object of diensten opnemen op klusserie.nl (direct dan wel indirect enige transacties voltooien via klusserie.nl) die, op welke wijze dan ook, zouden kunnen leiden tot het schenden van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.
 21. Klusscore

  1. Bedrijven die een offerte uitbrengen op klusserie.nl verklaren zich daarmee onvoorwaardelijk akkoord met het klusscore systeem.
  2. Wanneer uw offerte wordt geaccepteerd, krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid u en/of uw bedrijf na het uitvoeren van het werk waarop de overeenkomst betrekking heeft te beoordelen.
  3. Deze beoordeling richt zich op de kwaliteit van het door u in het kader van de overeenkomst geleverde werk, klantvriendelijkheid en het nakomen door u dan wel uw bedrijf van de in het kader van de overeenkomst gemaakte afspraken.
  4. De door uw bedrijf gedurende de laatste 24 maanden behaalde gemiddelde klusscore wordt weergegeven op klusserie.nl.
  5. Tevens krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid tot het plaatsen van op, en, of, aanmerkingen op uw bedrijf en het door uw bedrijf geleverde werk.
  6. klusserie.nl vervult ook in dit kader uitsluitend de rol van een volledig onafhankelijk platform en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de door haar gebruikers gegeven beoordelingen.
  7. klusserie.nl onthoudt zich van elke vorm van beïnvloeden, manipuleren, wijzigen of verwijderen van de door de gebruikers geleverde beoordelingen maar behoudt zich wel het recht voor om onnauwkeurig, irrelevant, grievend, beledigend of om andere redenen ongewenst commentaar te verwijderen, een en ander volledig en uitsluitend ter beoordeling van klusserie.nl.
  8. klusserie.nl aanvaardt van haar gebruikers geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de opgegeven klusscore en de inhoud van de door gebruikers geleverde commentaren.
 22. Uitsluiting van aansprakelijkheid

  klusserie.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 23. Bescherming

  U verbindt zich ertoe klusserie.nl en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten, voor zover deze door klusserie.nl dienen te worden gemaakt ten gevolge van het gebruik door u of door aan u gelieerde partijen van onze dienstverlening.